Darmowa dostawa powyżej 200 PLN netto

Kontakt

Pollena Aroma

Logo Pollena Aroma

ul. Przemysłowa 14
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

drbeta@pollenaaroma.com 

kom: +48 538 813 466
tel.: 22 504 17 46
fax: 22 504 17 12 

Nr konta:

44 1140 2062 0000

2650 5800 1031 

 

Regulamin od 24.12.2014


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.drbeta.pl                               

1.            Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego. Sprzedającym jest FSZ Pollena-Aroma Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Przemysłowa 14, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP 524 01 04 871, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000209709, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dalej zwana Spółką.

2.            DrBeta.pl to sklep internetowy dostępny na witrynie www.drbeta.pl (zwany dalej Sklep Internetowy) gdzie można kupić artykuły związane z aromaterapią. Aktualny numer telefoniczny, pod którym można składać zamówienia telefoniczne podany jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

3.            Zamówienia w sklepie można składać poprzez:

- sklep internetowy

- email: drbeta@pollenaaroma.pl

- telefonicznie lub faksem: 22 504 17 46, 22 504 17 12 – koszt połączenia według stawek operatora, z którego usług korzysta Zamawiający

4.            Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

5.            Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 13:00, w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane kolejnego dnia roboczego.

6.            Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest podanie numeru telefonu lub/i adresu email. Zamawiający posiadający skrzynkę email będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną. Zamówienia, których nie da się potwierdzić w ciągu 48 godzin, z powodu braku reakcji Zamawiającego lub braku możliwości kontaktu (na podany przez Zmawiającego numer telefonu lub adres e-mail) z Zamawiającym, nie będą realizowane.

7.            Informacje o towarach zawarte na witrynie www.drbeta.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Zamawiający, przesyłając do Sklepu Internetowego zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem Internetowym. Każda płatność zrealizowana przez Zamawiającego - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep Internetowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Zamawiającego zamówienia, Sklep Internetowy przesyła do Zamawiającego specyfikację dokonanego przez Zamawiającego zamówienia na podany przez Zamawiającego adres e-mail lub taką specyfikację podaje Zamawiającemu telefonicznie na podany przez niego numer telefonu. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Zamawiającego adres e-mail lub przekazana Zamawiającemu telefonicznie na podany przez niego numer telefonu, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu Internetowego.

 

8.            Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

9.            Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.

10.          W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie w specyfikacji zamówienia i związanym z tym wydłużeniem terminu realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia nie może być jednak dłuższy niż 30 dni od jego złożenia. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

11.          Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna w postaci faktury VAT . Fakturę VAT wystawiamy jeśli Sklep Internetowy otrzyma całość lub część zapłaty. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Spółkę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r..

12.          Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować w następujący sposób:

- przelewem (przedpłatą)

- przy odbiorze przesyłki (za pobraniem)

- kartą kredytową i e-przelewem za pomocą systemu Dotpay

13.          Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

14.          Termin i wszystkie koszty związane z dostawą są ustalane odrębnie dla każdego zamówienia i są prezentowane zamawiającemu w momencie złożenia zamówienia.

15.          Odstąpienie od umowy:

15.1.      Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

15.2.      Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

15.3.      Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub w dowolnej innej formie pozwalającej na ustalenie treści oświadczenia woli Zamawiającego i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

15.3.1.  wiadomością e-mail, na adres: drbeta@pollenaaroma.com

15.3.2.  w formie pisemnej, na adres Pollena Aroma sp. z o.o. ul. Przemysłowa 14, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

15.4.      Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

15.5.      Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

15.5.1.  dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

15.5.2.  bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

15.5.3.  kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

15.6.      Sprzedający a ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 17.5.1 niniejszego Regulaminu.

15.7.      Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wskaże wyraźnie inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

15.8.      Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

15.9.      W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Zamawiający jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres Sklepu Internetowego.  Zamawiający może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zamawiający dokonując zwrotu winien mieć na uwadze, aby wybrać taki sposób zwrotu towaru, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.

15.10.    Jeżeli towar dostarczono Zamawiającemu do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedający będzie zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

15.11.    Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

15.12.    Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

15.12.1.                w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

15.12.2.                w której przedmiotem zamówienia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

15.12.3.                w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

15.12.4.                w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

15.12.5.                o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

15.12.6.                o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

15.13.    Adres do zwrotu towaru:

Pollena Aroma sp. z o.o.

Magazyn Wyrobów Rynkowych

ul. Przemysłowa 14

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

15.14.    W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na nr telefonu 22 504 17 78, lub kontakt mailowy na adres: drbeta@pollenaaroma.com - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

16.          Podczas dokonywania przedpłaty:

- należność za zamówienie internetowe lub telefoniczne należy uregulować przelewem na konto:

BRE Bank SA nr rachunku: 44114020620000265058001031 - na dowodzie wpłaty prosimy o podanie numeru zamówienia przesłanego mailem oraz Imię i Nazwisko lub nazwę firmy.

- zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie

17.          W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność gotówkową po dostarczeniu towaru.

18.          Oferta sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.

19.          W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 504 17 39

20.          Każdy zakupiony towar w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy.

21.          W przypadku, kiedy odebrany towar jest niezgodny z umową Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Zamawiający winien zgłosić pisemną reklamację.

22.          Podstawą rozpatrzenia reklamacji kupującego zgłoszonych do Spółki są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać, wedle swojego wyboru, naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży, jeśli wada jest istotna.,).

23.          Sprzedający w celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego dotyczących wymiany lub naprawy towaru może korzystać z opinii specjalistów. Spółka zwraca koszty przesyłki towaru na wskazany wyżej adres w ramach uprawnień reklamacyjnych Zamawiającego.

24.          Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi:

•    dla asortymentowej, ilościowej  i uszkodzenia wyrobu- 5 dni od daty wpłynięcia reklamacji,

•    dla jakościowej - 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Czas reakcji może ulec wydłużeniu ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań. W takim przypadku Sprzedający poinformuje Zamawiającego o wydłużeniu terminu załatwienia reklamacji i

25.          Spółka przedstawia kupującemu odpowiedź na reklamację w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem odmowy uznania reklamacji lub sposobem jej rozpatrzenia.

26.          Reklamacje rozpatruje Pełnomocnik Zarządu ds. Wyrobów Rynkowych. Odwołanie od sposobu załatwienia reklamacji Kupujący wnosi w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację do Dyrektora Handlowego Spółki.

27.          Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub dokonując rejestracji na stronie Sklepu Internetowego Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Spółki oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży. Spółka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych”.

28.          Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu lub powstające w związku z funkcjonowaniem sklepu internetowego będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny lub Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę.


REGULAMIN SKLEPU WWW.DRBETA.PL OBOWIĄZUJĄCY DO 24.12.214