Darmowa dostawa powyżej 200 PLN netto

Kontakt

Pollena Aroma

Logo Pollena Aroma

ul. Przemysłowa 14
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

drbeta@pollenaaroma.com 

kom: +48 538 813 466
tel.: 22 504 17 46
fax: 22 504 17 12 

Nr konta:

44 1140 2062 0000

2650 5800 1031 

 

Regulamin


REGULAMIN SPRZEDAŻY

 www.drbeta.pl

§1

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego, znajdującego się na stronie internetowej www.drbeta.pl, zwanej dalej „Sklepem”
 2. Sklep prowadzony jest przez Fabrykę Substancji Zapachowych Pollena-Aroma Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Przemysłowa 14, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP 524 01 04 871, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000209709, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Regulamin dostępny jest w serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, i wydrukowanie.
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

§2

1.  W sklepie można kupić artykuły związane z aromaterapią oraz produkty kosmetyczne.

2. Sprzedawane w Sklepie artykuły są fabrycznie nowe.

 

§3

 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
 3. dokładny opisu danego produktu i jego cech;
 4. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy 
 5. dotyczące sposobu i terminu zapłaty
 6. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 7. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie, Klient jednak może dobrowolnie dokonać rejestracji konta, poprzez naciśnięcie odpowiedniego checkbocxa podczas składania zamówienia.
 8. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą:
  1.  indywidualnego konta w sklepie po zalogowaniu się na nim w zakładce :moje konto” formularz/karta zamówienia konkretnego towaru dostępny jest  po naciśnięciu przycisku –„ zamawiam z obowiązkiem zapłaty” pod/obok opisu danego produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów;
  2. Formularza bez konieczności zakładania indywidualnego konta w sklepie, dostępnego na stronie sklepu  www.drbeta.pl
  3. Zamówienie można złożyć również telefoniczne pod numerem kontaktowym 22 504 17 39, 22 504 17 78
  4. Klient podczas rejestracji konta w sklepie podaje następujące dane:

a)      Imię i nazwisko lub nazwa firmy

b)      Adres email

c)      Numer telefonu

d)       Nr PESEL lub NIP

e)      Dane adresowe do wysyłki

 

 1. Klient podczas składania zamówienia za pomocą formularza lub telefonicznie podaje następujące dane:

a)      Imię i nazwisko lub nazwa firmy

b)      Adres email

c)      Numer telefonu

d)       Nr PESEL lub NIP

e)      Dane adresowe do wysyłki

 1. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi  w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową  poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
 2. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 3. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
 4. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

a)      potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

b)      Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

c)       W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

 1. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 2. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
  1. Przedpłata – płatność przelewem
  2. Płatność za pobraniem
  3. Płatność kartą płatniczą za pomocą dotpay.
  4. Termin  na wykonanie płatności wynosi 4 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
  5. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  6. Sklep zastrzega możliwość anulowania zamówienia złożonego przez Klienta jeżeli nie zostanie ono opłacone w ciągu 4 dni od daty jego złożenia zgodnie treścią ust. 13
  7.      Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 30 dni roboczych:

a)      od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,

b)      od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze

 1. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty przesyłki zostały określone przy składaniu zamówienia. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
 2. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu..
 3. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru)  uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
 4. Wraz z produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy.
 5. Wraz z produktem wysyłana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

a)  Imię i nazwisko/firmę,

b)  Adres zamieszkania/siedziby,

c)  Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

d)  Adres korespondencyjny

 1. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

§ 4

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu internetowego urządzenie Klienta, za pomocą którego dokonywany jest zakup, winno spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

a)        Posiadać dostęp do łącza internetowego z możliwością przeglądania stron www

 1. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń.

 

§5

Odstąpienie od umowy:

1.      Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3.      Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem

a. formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub w dowolnej innej formie pozwalającej na ustalenie treści oświadczenia woli Zamawiającego i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

b.  wiadomością e-mail, na adres: drbeta@pollenaaroma.com

c..w formie pisemnej, na adres FSZ Pollena Aroma sp. z o.o. ul. Przemysłowa 14, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

4.      Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

5.      Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6..      Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 5 niniejszego Regulaminu.

7.. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wskaże wyraźnie inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Zamawiający jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres Spółki wskazany powyżej..  Zamawiający może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zamawiający dokonując zwrotu winien mieć na uwadze, aby wybrać taki sposób zwrotu towaru, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.

10.  Jeżeli towar dostarczono Zamawiającemu do miejsca, które wskazał podczas zawierania umowy, Sprzedający będzie zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

11.  Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12.  Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. w której przedmiotem zamówienia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

f. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

13.  Adres do zwrotu towaru:

FSZ Pollena Aroma Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 14

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

14. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na nr telefonu 22 504 17 78, lub kontakt mailowy na adres: drbeta@pollenaaroma.com - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

§ 6.

1.  Oferta sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.

2.  W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 504 17 39

§7

1.  W przypadku, kiedy odebrany towar jest niezgodny z umową Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Zamawiający winien zgłosić pisemną reklamację.

2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji kupującego zgłoszonych do Spółki są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać, wedle swojego wyboru, naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży, jeśli wada jest istotna.,).

3. Sprzedający w celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego dotyczących wymiany lub naprawy towaru może korzystać z opinii specjalistów. Spółka zwraca koszty przesyłki towaru na wskazany wyżej adres w ramach uprawnień reklamacyjnych Zamawiającego.

4. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi:

•    dla asortymentowej, ilościowej  i uszkodzenia wyrobu- 5 dni od daty wpłynięcia reklamacji,

•    dla jakościowej - 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Czas reakcji może ulec wydłużeniu ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań. W takim przypadku Sprzedający poinformuje Zamawiającego o wydłużeniu terminu załatwienia reklamacji i

5. Spółka przedstawia kupującemu odpowiedź na reklamację w terminie 14 dni w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem odmowy uznania reklamacji lub sposobem jej rozpatrzenia.

7.  Reklamacje rozpatruje Dział obsługi klienta. Odwołanie od sposobu załatwienia reklamacji Kupujący wnosi w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację do Dyrektora Handlowego Spółki.

 

§8

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2.  Administratorem Danych osobowych jest Fabryka Substancji Zapachowych Pollena Aroma Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim.
 3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

a)   zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,

b)   doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie ,

c)    wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,

d)   zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,

e)   przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

 1.    Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
 2.    W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję  znajdujący się w stopce każdego newslettera.
 3.   Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez  następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

a)      firmą kurierską

b)      pocztą polską

 1. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
 2. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
 3. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 4. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.

§9.

 1. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu lub powstające w związku z funkcjonowaniem sklepu internetowego będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny lub Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę.
REGULAMIN SKLEPU WWW.DRBETA.PL OBOWIĄZUJĄCY OD 24.12.2014

Załączniki:

1. Formularz odstąpienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Adresat: FSZ Pollena Aroma Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 14, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 

Ja …………………………………………………………………………………………………………… ( imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Data zawarcia umowy………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..…..……..

Data odbioru rzeczy………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..……

Imię̨ i nazwisko konsumenta……………………….…………………….…………………….…………………….….……

Adres konsumenta……..……………………….…………………….…………………….…………………………….….……

 

 

Podpis konsumenta

 

Data